Rejestr zmian w biuletynie

03.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK Sp. z o. o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Budowa ossuarium”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Budowa ossuarium”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - budowa ossuarium"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w sprawie likwidacji urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, wykonanie urządzeń wodnych tj. mostu drogowego w km 46+700 rzeki Kaczawy, przepustu zintegrowanego zabudowującego ciek Szreniawa, przepustów, wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, rowów przydrożnych oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ww. wylotami do wód płynących i rowów oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa obejścia m. Złotoryja etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 - droga powiatowa nr 2160 D w formule „Zaprojektuj i wybuduj""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.38.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.37.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.36.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.35.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.IV.26.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.34.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca w ramach programu wymiany na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r. na wnioski, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.33.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.32.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.31.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji likwidacji nieczynnego odcinka linii kolejowej nr 342 Jerzmanice-Zdrój – Wilków Złotoryjski od km 3,289 do km 6,525.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.30.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XLI.353.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.V.29.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna