Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2018

Dotyczy dokumentu:
„Dostawa piasku w ilości do 4 000 ton oraz kamienia o różnej frakcji w ilości do 2 300 ton wraz z załadunkiem i transportem w miarę potrzeb na teren miasta Złotoryi”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr żłobków i klubów dziecięcych"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr złobków
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bukowej - etap I kanalizacja deszczowa"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bukowej - etap I kanalizacja deszczowa"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ specyfikacji ist.warunków zamówienia"

26.10.2018

25.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert - na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. ,,Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert - na zadanie pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. ,,Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XL.343.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XL.342.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont kładki dla pieszych przy ul. Sportowej (dojście do Zalewu Złotoryjskiego)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i montaż iluminacji na 100 rocznicę Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zakup materiałów oświetleniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody - "Oczko" przy ul. Wiosennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w m. Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.355.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do sądu powszechnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.354.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.353.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.352.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.351.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.350.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.349.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.348.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.347.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.346.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.345.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.344.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowa dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowa dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - SP 3"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna